Select Page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. De opdrachtnemer is Blackyellowmedia, gevestigd in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72428198.

Een opdracht is het verzoek van de opdrachtgever aan Blackyellowmedia om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden omvatten al hetgeen Blackyellowmedia ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen. Een offerte is een in meer of mindere mate gespecificeerde begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/ met Blackyellowmedia tot het verrichten van diensten zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van Blackyellowmedia, hierna te noemen: “de voorwaarden”.

2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Blackyellowmedia uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden wordt door Blackyellowmedia niet aanvaard en doet deze inkoop/ aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

Artikel 3 Offertes

Alle door Blackyellowmedia uitgegeven offertes zijn vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins. Aan een offerte kunnen geen rechten worden ontleend. Een uitgegeven offerte kent een geldigheid van 21 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien een offerte voor akkoord wordt getekend en geretourneerd, dan moet deze als overeenkomst worden beschouwd.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door Blackyellowmedia, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Blackyellowmedia, respectievelijk de dag waarop Blackyellowmedia een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.

Artikel 5 Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

Artikel 6 Prijs

6.1 De door Blackyellowmedia opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij Blackyellowmedia schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Blackyellowmedia geldende uurtarieven.

6.3 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door Blackyellowmedia aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan Blackyellowmedia een extra toeslag berekenen.

6.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Blackyellowmedia gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.5 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Blackyellowmedia nog te verrichten diensten.

6.6 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

Artikel 7 Start uitvoering overeenkomst

De uitvoering van een overeenkomst wordt alleen gestart indien een offerte of schriftelijke overeenkomst is getekend, retour gezonden en door Blackyellowmedia is ontvangen.

Artikel 8 Uitvoering, levering en termijnen

8.1 Door Blackyellowmedia in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij Blackyellowmedia uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.

8.2 De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Blackyellowmedia alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Blackyellowmedia is ontvangen.

8.3 Overschrijding van de termijn verplicht Blackyellowmedia niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.

8.4 De start en termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door Blackyellowmedia ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van Blackyellowmedia vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de start voor zover nodig vertraagd of de termijn van uitvoering of levering verlengd.

8.5 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Blackyellowmedia ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

8.6 Blackyellowmedia is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is Blackyellowmedia gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.

8.7 De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door Blackyellowmedia, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

Artikel 9 Betaling en betalingsvoorwaarden

9.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen dertig dagen na factuurdatum. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is Blackyellowmedia steeds gerechtigd van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van 50% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door Blackyellowmedia, kunnen meteen gefactureerd worden.

9.2 Blackyellowmedia is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar genoegen van Blackyellowmedia is voldaan.

9.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door Blackyellowmedia aan te wijzen bankrekening of een door Blackyellowmedia te bepalen andere plaats.

9.4 Op overeenkomsten met een looptijd van minimaal 6 maanden, waarbij een vast maand- of termijnbedrag is overeengekomen door Blackyellowmedia en opdrachtgever is
artikel 9.1 niet van toepassing.

9.5  Maand- of termijnbedragen voortvloeiend uit een overeenkomst zoals omschreven in artikel 9.4 worden op een werkdag in de eerste week van een nieuwe maand gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Betaling van het overeengekomen maand- of termijnbedrag geschiedt binnen dertig dagen na factuurdatum.

9.6 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

9.7 Door Blackyellowmedia in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Blackyellowmedia door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

9.8 Bij een situatie als vermeld in artikel 12.3 worden alle vorderingen van Blackyellowmedia op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.

9.10 Onder opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.

9.9 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Reclames

10.1 Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij aan Blackyellowmedia gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Blackyellowmedia ter zake vervalt.

10.2 De opdrachtgever is verplicht alle door Blackyellowmedia geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-,druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Blackyellowmedia te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.

10.3 Blackyellowmedia dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door Blackyellowmedia schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.

10.4 Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.

10.5 Indien een reclame door Blackyellowmedia geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is Blackyellowmedia, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Blackyellowmedia steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Elke aansprakelijkheid van Blackyellowmedia, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Blackyellowmedia, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.

11.2 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en rechtmatigheid van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Blackyellowmedia niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.

11.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat Blackyellowmedia geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van Blackyellowmedia zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Blackyellowmedia een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.

11.4 Opdrachtgever is gehouden Blackyellowmedia te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Blackyellowmedia in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).

11.5 Blackyellowmedia is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de content.

Artikel 12 Overmacht, opschorting en ontbinding

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Blackyellowmedia onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Blackyellowmedia of door deze ingeschakelde derden.

12.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is Blackyellowmedia gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Blackyellowmedia tot enige schadevergoeding.

12.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Blackyellowmedia gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Blackyellowmedia te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Blackyellowmedia gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Blackyellowmedia tot enige schadevergoeding en onverminderd de Blackyellowmedia verder toekomende rechten.

Artikel 13 Intellectuele Eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Blackyellowmedia in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Blackyellowmedia, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

13.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Blackyellowmedia niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

13.3 De opdrachtgever staat jegens Blackyellowmedia in voor het ongestoorde gebruik door Blackyellowmedia van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Blackyellowmedia zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Blackyellowmedia is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.

13.4 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Blackyellowmedia geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Blackyellowmedia worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Blackyellowmedia, zonder dat Blackyellowmedia daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Blackyellowmedia aan haar over te dragen.

13.5 Indien een door Blackyellowmedia uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan Blackyellowmedia te retourneren, bij gebreke waarvan Blackyellowmedia zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Annulering

Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door Blackyellowmedia reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Blackyellowmedia om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Blackyellowmedia is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Blackyellowmedia verstrekte offertes en/of met Blackyellowmedia gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Amsterdam.

15.3 Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van Blackyellowmedia. Blackyellowmedia is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

16.1 Blackyellowmedia behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

16.2 Indien Blackyellowmedia in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Blackyellowmedia geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Blackyellowmedia tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Blackyellowmedia.

16.3 De door Blackyellowmedia bewerkbare ontwerpbestanden blijven en ten alle tijden eigendom van Blackyellowmedia. Behalve, als anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

16.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Blackyellowmedia te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Blackyellowmedia op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Blackyellowmedia zulks wenst, door opdrachtgever aan Blackyellowmedia stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Blackyellowmedia tegen opdrachtgever.

16.5 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 12.3 is Blackyellowmedia gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal Blackyellowmedia alle medewerking ter zake verlenen.

16.6 Na terugneming van de zaken zoals vermeld in het vorige lid wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.